Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:11
4758 e83e 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viazf zf
23:27
Reposted fromhesiamela hesiamela viabloodstain bloodstain
23:27
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
19:01
18:39
Reposted fromconchiglia conchiglia viabloodstain bloodstain
12:48
Reposted fromb0nivers b0nivers viaxannabelle xannabelle
12:47
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaretaliate retaliate
20:53
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
16:07
9718 c093
11:33
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viamusztarda musztarda
22:42
Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. 
— Sidonie Gabrielle Colette/ ;)
Reposted frompensieve pensieve viaxannabelle xannabelle
22:42
5226 134f
Reposted frommagicalworld magicalworld viaxannabelle xannabelle
22:41
7223 9071
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaxannabelle xannabelle
22:41
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaxannabelle xannabelle
22:37
My Ludzkie bydło Ludzki gnój Z suteren i poddaszy
— chyba jakoś teraz zrozumiałem ten wiersz.
Reposted fromyanek yanek
22:37
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianeeds needs
21:11
1405 fd2d 500
Hłasko - Pijany o dwunastej w południe
Reposted fromKACHA KACHA viaaboutagirl aboutagirl
21:11
Leżę, patrzę w podłogę i nie chcę
— Marcin Świetlicki
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaaboutagirl aboutagirl
21:10
4505 a550 500
Reposted fromdead-inside dead-inside viaxannabelle xannabelle
20:43

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl